La nostra escola es troba en un procés de transformació i adaptació als nous mètodes educatius que comporta, entre d’altres coses, la desaparició del llibre de text convencional. De fet, en el nou curs 2019-2020 ja no es faran servir els llibres de text convencionals, sinó que es faran servir quadernets en algunes assignatures puntuals i altres materials didàctics.

Un exemple és el material que s’engloba amb el nom de Projecte Innovamat de l’àrea de les matemàtiques. Aquest projecte proposa unes matemàtiques contextualitzades, un currículum flexible, activitats variades que parteixen de material manipulatiu i applets, tècniques i estratègies que faciliten l’avaluació i la gestió de l’aula del segle XXI, la personalització de l’aprenentatge, l’aprenentatge cooperatiu o la gamificació. Els materials posen l’alumne en el centre del seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge i li permet desenvolupar l’autonomia i el pensament crític: un procés emocional i emocionant pensat per a comprometre l’alumne a través d’estímuls positius.

Un altre exemple és el quadernet Tot Tallers 3 (La Galera) utilitzats per l’assignatura de Llengua Catalana. És un material que permet treballar de manera còmoda i avaluar les competències bàsiques per àmbits (lingüístic en aquest cas) i dimensions a Primària.

Es tracta d’un material diferent que proposa 30 tallers en cada nivell. La metodologia dels tallers se centra en l’alumne i combina teoria i pràctica, permet aplicar els aprenentatges, potencia l’autonomia personal i afavoreix el treball amb els companys i companyes.

Recordeu que fins el 31 d’agost es pot procedir al pagament dels materials didàctics. Trobareu tota la informació a l’apartat “Llibres” d’aquest web.

Deixa un comentari