Amb l’objectiu de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, l’AFA posa a disposició de les famílies de l’escola un servei d’acollida matinal previ a l’inici de les classes durant tots els dies lectius.
Aquest servei està pensat per a les famílies on els pares i mares comencen a treballar molt d’hora al matí i necessiten que els nens i les nenes estiguin atesos mentre no comencen les classes, oferint un espai agradable i lúdic. També està pensat per a les famílies que necessiten utilitzar aquest servei d’una manera esporàdica i puntual.

HORARI

De 7.30h a 9h del matí.

PREUS

SOCI FIX: 35€/ mes. (Aquesta quota es mantindrà sempre que hagi un mínim de 18 nens/es inscrits en aquest servei. La quota es podrà revisar trimestralment)
SOCI ESPORÀDIC: 2,50€ /dia.
NO SOCI FIX: 60€ /mes.
NO SOCI ESPORÀDIC: 4,20€/dia.

FORMA DE PAGAMENT

FIXOS: Domiciliació bancària. Els rebuts del servei d’acollida es passaran mensualment abans del dia 5 de cada mes.

ESPORÀDICS: S’ha de realitzar el pagament a través de dues opcions:

A través de l’app de la plataforma PlayOff.
Transferència bancària: fer la transferència al número de compte ES24 0081 1663 6600 0101 6408 amb el concepte ACOLLIDA+NOM ALUMNE+CURS.

ALTES ALUMNES FIXOS/ES

Mitjançant la inscripció al servei d’Acollida Matinal a través del següent enllaç.

Alta com a usuri/a fixe/a

Si l’alta del servei es produeix durant el mes, es cobrarà mes sencer.

ALTES ALUMNES ESPORÀDICS

Es poden pagar els dies esporàdics als quals l’alumne/a farà ús del servei a través del següent enllaç.

Alta com a usuari/a esporàdic/a

BAIXES ALUMNES FIXOS

Comunicació per escrit al correu de l’AFA abans del dia 25 del mes anterior en que es vulgui causar baixa. Si la comunicació es posterior a aquesta data, es passarà el rebut del mes sencer.

OBSERVACIONS IMPORTANTS SOBRE EL PAGAMENT DEL SERVEI D’ACOLLIDA

En cas que el rebut sigui retornat, el recàrrec corresponent correrà a càrrec de la família.
Rebut impagats: Es comunicarà a la família per escrit que te un termini de 10 dies per fer el pagament, en casa de no satisfer el pagament el/la nen/a no podrà continuar gaudint del servei d’acollida fins haver satisfet el deute.

QUI EN POT FER ÚS?

Tot l’alumnat de I4 fins a 6è des del primer dia de classe i el de I3 a partir de la finalització del procés d’adaptació.

És un servei que està gestionat per l’empresa Plat i Forquilla, la mateixa empresa que gestiona el servei de menjador. I com els altres serveis, està contractat per l’AFA, que és qui vetlla, conjuntament amb la direcció del centre, pel seu bon funcionament.