Són les reunions de totes les famílies sòcies a l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA). Habitualment se’n fan dues l’any, al mig i al final de curs. Tanmateix, es poden convocar assemblees extraordinàries si hi ha algun tema rellevant que ho requereixi.

En les Assemblees Ordinàries es fa un resum dels temes més importants del curs,  es presenten novetats, s’aproven les quotes, es presenten els comptes i, si s’escau, s’escullen els càrrecs i la renovació dels membres de la Junta (Presidència, Secretaria, Tressoreria, Vocals, etc.).

Competències de l’assemblea general de socis:

  • Aprovar la gestió de l’òrgan de govern o junta directiva, el pressupost i els comptes anuals
  • Elegir i destituir els membres de l’òrgan de govern.
  • Modificar els estatuts.
  • Decidir sobre temes de finançament de l’associació, forma de pagament de despeses i aportacions al patrimoni de l’entitat.
  • Acordar la dissolució de l’associació.
  • Acordar l’ingrés o la baixa en federacions.
  • Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
  • Acordar o ratificar la baixa disciplinària dels associats, si els estatuts estableixen aquesta sanció i no atribueixen la funció a un altre òrgan.
  • Examinar i aprovar, si s’escau, la memòria anual.
  • Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.

Acta Assemblea Ordinària (maig 2022)

Acta Assemblea Ordinària (octubre 2020)

Acta Assemblea Ordinària (novembre 2018)

Acta Assemblea Ordinària (maig 2018)

Acta Assemblea Ordinària (juny 2017)

Acta Assemblea Ordinària (novembre 2016)