El funcionament de l’associació és assembleari. L’assemblea n’és l’òrgan sobirà i està format, amb igualtat de drets, per tots els socis i les sòcies que s’hi reuneixen. L’AFA està regulada per uns estatuts (que pots consultar aquí) i s’organitza a través de l’Assemblea General i la Junta Directiva.

– L’Assemblea General: és l’òrgan suprem de govern de l’associació, integrat per tots els associats, i es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una vegada a l’any. És molt important l’assistència a aquestes reunions perquè és aquí on es pot sentir la veu general de tots.

– La Junta Directiva: és l’òrgan executiu que administra i representa l’associació, i qui s’encarrega de l’aplicació de les disposicions emanades de l’Assemblea. Està formada pel/la president/a, el/la vicepresident/a, el/la secretari/a, el/la tresorer/a i els/les vocals. La Junta també exerceix d’interlocutor amb la direcció de l’escola i amb la resta d’entitats de la ciutat. (Junta actual)

Per mitjà de comissions organitzem i col·laborem amb l’escola amb diverses activitats. Per tal de treballar de manera organitzada i fer possible la consecució dels objectius de l’AFA, hi ha diferents Comissions de treball integrades per un o diversos membres de l’associació que es responsabilitzen de la gestió d’un projecte específic. Actualment està en funcionament les comissions de menjador, acollida matinal, extraescolars, socialització de llibres, escola de famílies, festes, comunicació i relacions exteriors.

– Consell Escolar: és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern del centre escolar. Les funcions del Consell són l’aprovació, el seguiment i l’avaluació dels projectes que desenvolupen l’activitat educativa del centre. Està format pel director/a del centre, el/la cap d’estudis, un regidor/a o representant de l’Ajuntament, professors del centre elegits pel claustre, pares i mares elegits per ells mateixos, un representant del personal d’administració i serveis del centre i el secretari/ària del centre. L’AFA també designa un/a representant en el Consell Escolar. Consulta la composició actual del Consell Escolar de l’Escola Volerany.