COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA VOLERANY

Equip Directiu: Cristina Cosculluela (directora), Joana Carbonell (Cap d’Estudis)
Representant de l’Ajuntament: Gisela Vargas
Representants mestres: Pilar Canalís, Tamara Flores, Sònia Lechuga, Marian Sedano
Representants pares i mares: Raquel Estrada, Claudia Madrigal, Maria Reis González.
Representant de l’AFA: Àlvar Mallén
Representant personal PAS: Carles Serra

COMISSIONS DEL CONSELL ESCOLAR CURS 2018-2019Equip Directiu: Cristina Cosculluela (directora), Joana Carbonell (Cap d’Estudis)

Comissió permanent: Cristina Cosculluela, Tamara Flores, Sònia Lechuga, Raquel Estrada
Comissió econòmica: Cristina Cosculluela, Tamara Flores, Pilar Canalís, Àlvar Mallén
Comissió convivència i coeducació: Cristina Cosculluela, Joana Carbonell, Maria Reis González
Comissió menjador: Cristina Cosculluela, Marian Sedano, Claudia Madrigal

QUÈ ÉS EL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE?

És l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres educatius.
Les funcions principals del Consell són l’aprovació, el seguiment i l’avaluació dels projectes que desenvolupen l’activitat educativa del centre (article 127 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació; BOE núm. 106 del 04/05/2006).

QUI FORMA EL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE?

– El/la director/a del centre.
– El/la cap d’estudis.
– Un/a regidor/a o representant de l’ajuntament del terme municipal on es trobi el centre.
– Un nombre de professors i professores, elegits pel claustre, que no pot ser inferior a un terç del total dels components del Consell.
– Un nombre de pares i mares i d’alumnes, elegits per ells i entre ells, que no pot ser inferior a un terç del total dels components del Consell.
– Un/a representant del personal d’administració i serveis del centre.
– El/la secretari/ària del centre.
– Un membre de l’AFA.
– Els alumnes poden ser elegits membres del Consell Escolar a partir del 1r curs d’ESO.

En els centres d’educació especial i en el centres ordinaris amb unitats específiques d’educació especial, també forma part del Consell Escolar un/a representant del personal d’atenció educativa complementària. Així mateix, els centres que imparteixin formació professional poden incorporar al seu Consell Escolar un/a representant del món de l’empresa, designat per les organitzacions empresarials, en els termes que marca la normativa.

ELECCIONS ALS CONSELLS ESCOLARS

El Consell Escolar del centre ha d’establir el nombre de representants de cada sector respectant els criteris generals de composició.

Les eleccions per a la constitució inicial o la renovació parcial dels membres del Consell Escolar, les convoca la direcció del centre amb un mínim de quinze dies hàbils d’antelació a la data de realització de les votacions. El director o la directora de cada centre ha d’organitzar accions per impulsar la participació del diferents sectors de la comunitat educativa.
Tenen dret a votar per elegir els representants:
– dels pares i les mares, el pare i la mare de cada alumne/a escolaritzat/ada en el centre o, si és el cas, els seus tutors legals;
– de l’alumnat, tot l’alumnat a partir de l’educació secundària obligatòria,
– del professorat, tots els professors que integren el claustre,
– del personal d’administració i serveis, tot el personal d’administració i serveis que presta serveis al centre.
Els membres del Consell Escolar són escollits per quatre anys. Cada dos anys es renova la meitat dels membres representants del professorat i la meitat dels membres representants de l’alumnat i dels pares d’alumnes.