Els rebuts que genera l’AFA per les activitats extraescolars són per domiciliació bancària i es giren trimestralment en les següents dates: 5 d’octubre (1r trimestre), 5 de gener (2n trimestre) i 5 d’abril (3r trimestre). Les inscripcions són trimestrals i es renoven automàticament si no es provoca la baixa de l’activitat per part de l’alumne.

Observacions importants en el pagament de les activitats extraescolars:

  1. Per causar baixa de les activitats extraescolars s’ha d’enviar una comunicació per escrit al correu de l’AFA (afa@escolavolerany.cat) 15 dies abans de l’acabament del trimestre. Un cop iniciat el trimestre, no es retornarà l’import pagat si el participant es dóna de baixa.
  2. En cas de que el rebut sigui retornat, el recàrrec corresponent correrà a càrrec de la família.
  3. Rebuts impagats: es comunicarà a la família que té un termini de 10 dies per abonar el pagament, en cas de que no satisfer aquest pagament l’infant no podrà participar en l’activitat fins que no estigui saldat el deute.
  4. En cap cas es fraccionarà el rebut de les activitats extraescolars per mesos.
  5. Les famílies que tinguin un deute amb l’AFA no podran efectuar cap preinscripció fins que el deute no sigui saldat.

Impagament

S’avisarà a la família del rebut retornat donant-li un nou termini per posar-se al corrent de pagament. Si el deute continua, l’alumne es donarà automàticament de baixa de les activitats extraescolars, i no podrà tornar fins que estigui el deute liquidat.