QUOTES

  1. SOCI FIX: 35€/ mes. (Aquesta quota es mantindrà sempre que hagi un mínim de 18 nens/es inscrits en aquest servei. La quota es podrà revisar trimestralment)
  2. SOCI ESPORÀDIC: 2,50€ /dia.
  3. NO SOCI FIX: 60€ /mes.
  4. NO SOCI ESPORÀDIC: 4,20€/dia.

FORMA DE PAGAMENT

FIXOS: Domiciliació bancària. Els rebuts del servei d’acollida es passaran mensualment abans del dia 5 de cada mes.

ESPORÀDICS: S’ha de realitzar el pagament a través de dues opcions:

  • A través de l’app de la plataforma PlayOff.
  • Transferència bancària: fer la transferència al número de compte ES24 0081 1663 6600 0101 6408 amb el concepte ACOLLIDA+NOM ALUMNE+CURS.

ALTES ALUMNES FIXOS

Mitjançant la inscripció al servei d’Acollida Matinal.

Alta com a usuri/a fixe/a

Si l’alta del servei es produeix durant el mes, es cobrarà mes sencer.

ALTES ALUMNES ESPORÀDICS

Alta com a usuari/a esporàdic/a

BAIXES ALUMNES FIXOS

Comunicació per escrit al correu de l’AFA  abans del dia 25 del mes anterior en que es vulgui causar baixa. Si la comunicació es posterior a aquesta data, es passarà el rebut del mes sencer.

OBSERVACIONS IMPORTANTS SOBRE EL PAGAMENT DEL SERVEI D’ACOLLIDA

  • En cas que el rebut sigui retornat, el recàrrec corresponent correrà a càrrec de la família.
  • Rebut impagats: Es comunicarà a la família per escrit que te un termini de 10 dies per fer el pagament, en casa de no satisfer el pagament el/la nen/a no podrà continuar gaudint del servei d’acollida fins haver satisfet el deute.